ស្ថានភាពប្រតិវេទន៍

បទប្បញ្ញត្តិ និងឯកសារពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗ

សៀវភៅមគ្គុទេសក៍ប្រើប្រាស់មុខងារគ្រប់គ្រងទូរស័ព្ទចល័តនិងឧបករណ៍ប្រើប្រាស់ស៊ីមកាតដទៃទៀត (សម្រាប់ធុរជន)
លិខិតលេខ ៧២៨ អគរ ចុះថ្ងៃទី១៧ ខែមេស ឆ្នាំ២០២១ ស្តីពីការរំលឹក និងណែនាំបន្ថែមនូវនីតិវិធីគយពាក់ព័ន្ធ ក្នុងអំឡុងពេលនៃការបិទខ្ទប់ភូមិសាស្រ្តមួយចំនួន ដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺកូវីដ-១៩
ប្រកាស១៤៤៧​ សហវ.ប្រក ស្តីពីបញ្ញត្តិនិងនីតិវិធីប្រតិវេទន៍គយ
ប្រកាស៣៨៩​ សហវ.ប្រក ស្តីពីដឹកជញ្ជូន ការចែកចាយ និងការកាន់រក្សាទំនិញនៅក្នុងដែនគយ
សេចក្តីណែនាំ ១៣០៨ អគរ ស្តីពីនីតិវិធីលម្អិត និងភារកិច្ចទទួលខុសត្រូវ ក្នុងកិច្ចដំណើរការប្រតិវេទន៍គយ តាមមធ្យោបាយអេឡិចត្រូនីក
សេចក្តីណែនាំ ៩៧៧ អគរ ស្តីពីបែបបទគ្រប់គ្រងលិខិតអនុញ្ញាតដឹកជញ្ជូនទំនិញនាំ ចូល
លិខិតលេខ ០២៣៥/១៦ អគរ ស្តីពី ការដាក់អោយអនុវត្តមុខងារលិខិតអនុញ្ញាតដឹកជញ្ជូន ទំនិញនាំចូល និងការបន្ថែមឃ្យូអារកូដ(QR Code)
សេចក្តីណែនាំលេខ ១២១១/១៦ អគរ ស្តីពីការដាក់ឲ្យអនុវត្តមុខងារគ្រប់គ្រងទំនិញមានស្រាប់ ក្នុងប្រទេសដែលមិនបានបំពេញកាតព្វកិច្ចពន្ធនិងអាករ តាមបទប្បញ្ញត្តិច្បាប់ជាធរមានពេលនាំចេញ-នាំចូល តាមមធ្យោបាយអេឡិកត្រូនិក
សេចក្តីណែនាំលេខ ១១៩៦/១៦ អគរស្តីពីការកែសម្រួល និងបង្កើតបន្ថែមនូវកូដយោងរបស់នាយកដ្ឋាន សាខា និងការិយាល័យគយនិងរដ្ឋាករ
របៀបប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធអាស៊ីគូដា សម្រាប់ប្រតិវេទករ(តំណាងម្ចាស់ទំនិញ)
របៀបប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងលិខិតអនុញ្ញាតដឹកជញ្ជូន
របៀបប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងទំនិញមានស្រាប់ក្នុងប្រទេស
របៀបប្តូពាក្យសម្ងាត់ក្នុងប្រព័ន្ធអាស៊ីគូដា
របៀបដំឡើង Java Runtime ក្នុងក្នុងកំព្យូទ័រ
ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងប្រតិវេទន៍គយសង្ខេប
របៀបដាក់ (Upload) ឯកសារគាំទ្រ ក្នុងប្រព័ន្ធអាស៊ីគូដា

អត្រាប្ដូរប្រាក់

ល.រ រូបិយប័ណ្ណ ឯកតា អត្រាប្ដូរ ឯកតា អត្រាប្ដូរ
អត្រាប្ដូរប្រាក់ជាច្រើនទៀត

នីតិវិធីគយ

  ទាញយកកម្មវិធីទូរស័ព្ទ

  ផ្ទៀងផ្ទាត់បង្កាន់ដៃពន្ធយានយន្ត
  iOS | Android
  កម្មវិធីតារាងពន្ធគយ ២០១៧
  iOS | Android
  កម្មវិធីបញ្ចេញទំនិញគយ
  iOS | Android